Verbintenissenrecht

Of partijen nu bedrijfsmatig of privé zaken met elkaar doen, er is altijd sprake van een (al dan niet mondelinge) overeenkomst.

Huurrecht

Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich met de huurovereenkomst bezighoudt.

Pachtrecht

Pacht is de overeenkomst waarbij agrarische gronden door de eigenaar tegen betaling in pacht worden gegeven aan de pachter.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer wettelijk regelt.


Socialezekerheidsrecht

Het socialezekerheidsrecht regelt de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben met betrekking tot sociale zekerheid.

Aansprakelijkheidsrecht

Met aansprakelijkheid wordt bedoeld dat een persoon gehouden is aan een verbintenis te voldoen. Het primaire doel is herstel of compensatie van geleden schade.

Bouwrecht

Bouwrecht is het geheel van rechtsregels, die tot doel hebben om bouwprocessen te regelen en te waarborgen.

Verkeersrecht

Het verkeersrecht omvat dat deel van het recht dat zich in ruime zin bezighoudt met verkeer, meestal dat wat betrekking heeft op het verkeer op de openbare weg.


Intellectuele eigendomsrecht

Intellectuele eigendom behelst onder meer het auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht en octrooirecht.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van beleidsuitvoerende organen van de overheid.

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is het proces waarbij de ruimte planmatig wordt benut en ingericht. Kortweg: het zo goed mogelijk aan elkaar aanpassen van samenleving en ruimte.

Strafrecht

In het strafrecht is vastgelegd welk gedrag strafbaar is en welke straf daarop staat.