Privacyverklaring van Golstein juridisch advies

Golstein juridisch advies, gevestigd Laan 1940-1945 1, 4194 RG Meteren, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 11059815. Wij zijn bereikbaar op de volgende telefoonnummers: 0345-576160 en 06-25137751. Ons e-mailadres is g.golstein@solcon.nl.

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact heeft (gehad) met ons, zoals van particuliere en zakelijke klanten en van personen die om informatie vragen of anderszins contact met ons hebben. Wij verkrijgen deze gegevens van u wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website of wanneer u persoonlijk, per telefoon, sms, WhatsApp of per e-mail contact met ons zoekt. Klanten verstrekken ons deze gegevens ook van tegenpartijen e.d. van klanten in het geval wij voor klanten een tegenpartij moeten aanschrijven of op een andere manier daarmee contact dienen te zoeken. Dat kan zijn indien sprake is van een incasso op een tegenpartij van een klant of in geval van een andere juridische kwestie. Ook verkrijgen wij gegevens van openbare registers zoals het Kadaster of de Kamer van Koophandel.

Wij verzamelen de volgende gegevens: namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, burgerlijke staat, gegevens omtrent bezittingen en schulden. Deze gegevens hebben wij nodig om opdrachten van klanten uit te voeren en om informatie aan betrokkenen te kunnen geven. Het verwerken van gegevens gebeurt dus hoofdzakelijk als uitvloeisel van een overeenkomst.

Gegevens worden zonder toestemming van betrokkene niet verstrekt c.q. doorgegeven aan derden, dit echter met uitzondering van de volgende gevallen. Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming door ons worden verstrekt aan partijen die door ons worden ingeschakeld bij de uitvoering van onze dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden derhalve gedeeld met externe dienstverleners, zoals deurwaarders. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uit voert. De werkzaamheden die een deurwaarder voor ons uitvoert zijn onder andere het betekenen van dagvaardingen, vonnissen, exploten en het executeren van vonnissen. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gedeeld met instanties zoals bijvoorbeeld rechtbanken. Dit ook met inachtneming van het voorgaande.

Gegevens van klanten bewaren wij zeven jaar. Gegevens van anderen bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden van gegevensverwerking te bereiken. De gegevens worden met zorg bewaard en indien wettelijke termijnen van toepassing zijn, houden wij ons daaraan.

U heeft de volgende rechten:
1. Om inzage van ons te vragen in de persoonsgegevens die wij van u beschikbaar hebben. Dit vraagt u aan via e-mail g.golstein@solcon.nl. Een verzoek daartoe wordt binnen 14 dagen verwerkt.
2. Op correctie van persoonsgegevens indien deze onjuist of verouderd zijn en/of deze aan te laten vullen in geval van onvolledigheid. Dit vraagt u aan via e-mail g.golstein@solcon.nl. Een verzoek daartoe wordt binnen 14 dagen verwerkt.
3. Om door u verstrekte persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit vraagt u aan via e-mail g.golstein@solcon.nl. Een verzoek daartoe wordt binnen 14 dagen verwerkt.
4. Om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Bezwaar maken doet u via e-mail g.golstein@solcon.nl. Binnen 30 dagen na indiening van een bezwaar ontvangt u van ons een reactie daarop per e-mail.
5. Om persoonsgegevens die u heeft gegeven in het kader van een met ons gesloten overeenkomst te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan bewaren. U ontvangt dit binnen 14 dagen na een verzoek per e-mail g.golstein@solcon.nl.
6. Om een klacht bij ons in te dienen over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij lossen een klacht graag zelf op. Neem in geval van een klacht contact op per e-mail g.golstein@solcon.nl. Binnen 30 dagen na indiening van een klacht ontvangt u van ons een reactie daarop per e-mail. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

De persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte. Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen.
Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in onze administratie. Wij maken geen gebruik van cookies.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.

Mei 2018.